wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
  Anasayfa
  Misyon ve Vizyonumuz
  Dernek T�z���
  Y�netim Kurulu
  �yelik Ko�ullar�
  Etkinlikler
  Haber ve Duyurular
  Bas�n A��klamas�
  Akademik B�lten
  Akademik Forum

 

  �ye Giri�i
E-Posta :
�ifre :

 

Haber ve Duyurular

 

13. Olagan Genel Kurul Toplant�s� Yap�ld�

Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i'nin 13. Ola�an Genel Kurulu 19.12.2015 tarihinde saat 13.00'de Adakale Sok. No: 6, Petrol �� Sendikas� toplant� salonunda yap�lm�� olup, yeni Y�netim ve Denetleme Kurullar� a�a��daki gibi olu�mu�tur.

Y�netim Kurulu Asil �yeleri

Ba�kan

Prof.Dr. Hakan Naim ARDOR

�ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi

2.Ba�kan

Prof.Dr. Ay�e KALKANCI

T�p Fak�ltesi

Sayman

Y.Do�.Dr. Haydar L. EJDER

�ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi

Gen. Sek.

Do�.Dr. Ayd�n �IK

Mimarl�k Fak�ltesi

�ye

Prof.Dr. T.Sinan S�ZEN

T�p Fak�ltesi

�ye

Prof.Dr. Kemal YILDIRIM

Teknoloji Fak�ltesi

�ye

Do�. Arma�an G�K�EARSLAN

Sanat ve Tasar�m Fak�ltesi

Denetleme Kurulu Asil �yeleri

�ye

Prof. Dr. Bedriye SARA�O�LU

�ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi

�ye

Do�. Dr. Sabri �EL�K

Gazi E�itim Fak�ltesi

�ye

Y.Do�. Dr. �smail ENG�N

�ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi

 

Akademik B�lten Cilt13, No:1-2, Y�l: 2015

"Mitochondria-rich" and "mitochondria-poor" superficial cells are observed in both ammocoetes and adults, with the mitochondria-rich cells more prevalent toward the lamellar bases. The possibility that at least michael kors australia some of these cells may be involved in absorption is discussed. Mitochondria-rich cells in the interlamellar region are morphologically different in ammocoetes and adults but all possess an abundance of smooth endoplasmic reticulum and hence resemble "chloride cells" of higher fishes. In particular, a focus on training psychologists and ensuring the availability of funding to support these activities must be a priority in planning for the future. This article provides an overview of federal ray ban australia programs that currently offer funding for psychology training, as well as other opportunities for federal funding that have been unrealized. Details regarding advocacy efforts that were required to secure available sources of funding are given, followed by consideration of strategies for taking advantage of existing resources and prioritizing advocacy for additional funding.CONCLUSION: Funding for psychology training provides an avenue for increasing the polo ralph lauren australia number of well-trained psychologists who can serve patients' mental and behavioral health needs and thereby improve health outcomes. B and T lymphocytes are the mediators of immunity, but their function is under the control of dendritic cells. Dendritic cells in the periphery capture and process antigens, express lymphocyte co-stimulatory cheap uggs ireland molecules, migrate to lymphoid organs and secrete cytokines to initiate immune responses. They not only activate lymphocytes, they also tolerize T cells to antigens that are innate to the body (self-antigens), thereby minimizing autoimmune reactions.

Derne�imizin yay�n organ� olan "Akademik B�lten'in" 2015 tarihli (Cilt: 13, Say�:1-2) son say�s� yay�nlanm��t�r. �lgilerinize sunar�z.

Sayg�lar�m�zla
Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i
Y�netim Kurulu

 

Prof.Dr. Sinan S�zen'in Bas�na Yans�yan A��klamalar�

��niversitemizde yap�lan usuls�z atamalar�, �AMATEM'in kapat�lmas�� ve ���retim �yelerine idari g�revler i�in se�me ve se�ilme yasa��� gibi konularda ��retim �yeleri ad�na a��klama yapan Dernek Ba�kan�m�z Prof. Dr. Sinan S�ZEN'in �e�itli bas�n kurulu�lar�nda yer alan haberlerine a�a��daki linklerden ula�abilirsiniz.

Sayg�lar�m�zla
Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�
iY�netim Kurulu

ttp://www.aydinlikgazete.com/guendem/50576-ogretim-uyelerine-secim-yasagi.html

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/116169/AMATEM_yerine_suluk_tedavisi_.html

http://www.odatv.com/n.php?n=gazi-universitesinde-neler-oluyor-0809141200

http://www.gercekgundem.com/guncel/68929/gazi-universitesinde-neler-oluyor

http://www.birgun.net/news/view/gazide-ikna-odalari-kuruldu-akademisyenler-tehdit-ediliyor/4959

http://www.medikalakademi.com.tr/gazi-tipta-neler-oluyor/

http://www.bizimsaglik.com/c/ho.asp?id=8635&title=Gazi%20T%FDp%92ta%20neler%20oluyor ?

http://populersaglik.com/gazi-tip-ta-neler-oluyor-dr-sinan-sozen.htm

http://medyasaglik.com/haber/gazi-tipta-neler-oluyor/1529/


Geleneksel Bahar Yeme�i

Derne�imizin ba�kanlar�ndan Say�n Prof. Dr. Tuba Ongun onuruna 23 May�s 2014 Tarihinde Cuma G�n� Saat 19.00'da Congressium'da geni� kat�l�ml� bir yemek d�zenlenmi�tir. �ok s�cak ve samimi ge�en yeme�imize kat�lan t�m �yelerimize �ok te�ekk�r ederiz...

Sayg�lar�m�zla�
Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i
Y�netim Kurulu Ba�kan�
Sinan S�zen


Olagan Genel Kurul Toplant�s� Duyurusu

Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i'nin 12. Ola�an Genel Kurulu 14.12.2013 tarihinde saat 13.00'de Me�rutiyet Caddesi No: 19, TMMOB, MMO 5. kat toplant� salonunda yap�lm�� olup, yeni Y�netim ve Denetleme Kurullar� a�a��daki gibi olu�mu�tur.

Y�netim Kurulu Asil �yeleri

Ba�kan

Prof. Dr. T.Sinan S�ZEN

T�p Fak�ltesi

II. Ba�kan

Prof. Y�lmaz �ENDURUR

Gazi E�itim Fak�ltesi

Sayman

Yrd.Do�.Dr. Haydar L. EJDER

�ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi

Gen. Sek.

Prof.Dr. Ay�e KALKANCI

T�p Fak�ltesi

�ye

Prof.Dr. Kemal YILDIRIM

Teknoloji Fak�ltesi

�ye

Do�. Dr. Ayd�n �IK

Mimarl�k Fak�ltesi

�ye

Yrd.Do�. Dr. Mehmet �eren

Gazi E�itim Fak�ltesi

Denetleme Kurulu Asil �yeleri

�ye

Prof. Dr. Bedriye SARA�O�LU

�ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi

�ye

Yrd.Do�. Dr. �smail ENG�N

�ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi

�ye

Do�. Dr. Sabri �EL�K

Gazi E�itim Fak�ltesiYeni Y�ksek��retim Kanunu Tasar�s� Tasla�� �zerine

Y�K Ba�kan� Prof. Dr. G. �etinsaya, 14 Ocak 2013 g�n�, yeni Y�ksek��retim Yasa Tasar�s� Tasla���n� Milli E�itim Bakanl����na sunduklar�n� a��klad�. Taslak, �nce Bakanl�kta g�zden ge�irilecek, daha sonra Bakanlar Kurulunda ele al�nacak ve kesinle�en haliyle TBMM Milli E�itim Komisyonuna sevk edilecektir. (devam�...)Akademik Y�kselme ve Atanma Kriterleri

Akademik Y�kseltilme ve Atanma �l��tleri konusunda haz�rlanm�� ve Rekt�rl��e de iletilmi� olan G�r���m�z� ili�ikte bilgilerinize sunuyorum.(indirmek i�in l�tfen t�klay�n�z..)

Sayg�lar�m�zla
Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i
Y�netim KuruluDerne�imizin Banka Hesap Numaras�

�ye aidat�n�z� a�a��daki hesab�m�za EFT yapabilirsiniz.

T.C. Ziraat Bankas� A.�. / Be�evler �ubesi
�ube kodu: 799
Hesap no: 5499422 - 5004
Adres: 35. Sokak Ada Apt. No:1 06500 / Be�evler

Not: T.C. Ziraat Bankas� Be�evler �ubesinde banka i�lemleri �cretsiz yap�lacakt�r.Akademik B�lten Yaz�lar�n�z� Bekliyor

De�erli ��retim �yelerimiz,

Derne�imiz b�nyesinde 1994 y�l�ndan bu yana yer alan akademik b�lten; sizlerin akademik kapsamda g�r�� ve �nerileriniz ile yaz�lar�n�z� bekliyor. L�tfen a�a��daki dergimizin e-posta adresine g�r�� ve �nerileriniz ile yaz�lar�n�z� g�nderebilirsiniz. �imdiden ilginize te�ekk�r ederiz. Akademik B�lten'in son say�s�na ula�abilirsiniz.

Sayg�lar�m�zla
Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i
Y�netim Kurulu

E-posta adresi: "akademikbulten@gaziuniversiteli.org"�ye Olmak �steyen Meslekta�lar�m�za Davet

De�erli Meslekta�lar�m�z,

Sizleri Derne�imiz �at�s� alt�nda g�rmek bize g�� katacakt�r. �imdiden ilginize te�ekk�r ederiz. �ye olmak isteyen meslekta�lar�m�z �yelik Formunu doldurarak Dernek Y�netimimize ba�vurabilirler.

Sayg�lar�m�zla
Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i
Y�netim Kurulu


HABER VE DUYURULAR AR��V�

 

Akademik B�lten Cilt11, No:1, Y�l: 2013

Derne�imizin yay�n organ� olan "Akademik B�lten'in" 2013 tarihli (Cilt: 11, Say�:1) son say�s� yay�nlanm��t�r. �lgilerinize sunar�z.

Sayg�lar�m�zla
Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i
Y�netim Kurulu

 

Akademik B�lten Cilt10, No:1, Y�l: 2012

Derne�imizin yay�n organ� olan "Akademik B�lten'in" 2012 tarihli (Cilt: 10, Say�:1) son say�s� yay�nlanm��t�r. �lgilerinize sunar�z.

Sayg�lar�m�zla
Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i
Y�netim Kurulu

Akademik B�lten Cilt9, No:2, Y�l: 2011

Derne�imizin yay�n organ� olan "Akademik B�lten'in" 2011 tarihli (Cilt: 9, Say�:2) son say�s� yay�nlanm��t�r. �lgilerinize sunar�z.

Sayg�lar�m�zla
Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i
Y�netim Kurulu

Akademik B�lten Cilt9, No:1, Y�l: 2011

Derne�imizin yay�n organ� olan "Akademik B�lten'in" 2011 tarihli (Cilt: 9, Say�:1) son say�s� yay�nlanm��t�r. �lgilerinize sunar�z.

Sayg�lar�m�zla
Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i
Y�netim Kurulu

Derne�imizin Yeni Y�netimi

Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�inin De�erli �yeleri,

Derne�imiz 11. Ola�an Genel Kurulunu; 09.12.2010 tarihinde TMMOB, MMO, Me�rutiyet Caddesi, No:19, 5. Kat Toplant� Salonunda saat:17.00de yapm��t�r. Prof. Dr. M.Tuba ONGUN ba�kanl���nda yeni y�netim olu�mu�tur.

Sayg�lar�m�zla
Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i
Y�netim Kurulu

 

Akademik B�lten Cilt8, No:2, Y�l: 2010

Derne�imizin yay�n organ� olan "Akademik B�lten" sizlerin akademik d�zeyde yazd���n�z yaz�lar�n�z� yay�nlamaya devam ediyor.Son say�m�z 2010 y�l�n�n ikinci say�s� aral�k ay�nda bas�lm��t�r.

Sayg�lar�m�zla
Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i
Y�netim Kurulu

 

Derne�imizin 16.12.2011 tarihinde toplanan genel kurulu sonras�nda, yeni Y�netim ve Denetleme Kurullar� a�a��daki gibi olu�mu�tur.

Y�netim Kurulu As�l �yeleri
Ba�kan        Prof. Dr. M. Tuba ONGUN �ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi
II. Ba�kan   Prof. Dr. Muzaffer TALU Fen Edebiyat Fak�ltesi
Sayman       Do�.Dr. Hakan N. ARDOR            �ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi
Gen. Sek.    Yrd.Do�.Dr. Haydar L. EJDER    �ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi
�ye             Prof. Y�lmaz �ENDURUR               Gazi E�itim Fak�ltesi
�ye             Do�. Dr. �hsan �erif KAYMAZ        Fen Edebiyat Fak�ltesi
�ye             Do�. Dr. Ruhdan Uzun                �leti�im Fak�ltesi

Denetleme Kurulu As�l �yeleri

Prof. Dr. Murat �ZDEN                                    �ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi
Prof. Dr. Bedriye Sara�o�lu                             �ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi
Yrd.Do�. Dr. �smail ENG�N                               �ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi 

Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i'nin De�erli �yeleri

Derne�imizin 11.Ola�an Genel Kurul toplant�s� 09.12.2011 tarihinde saat 17.00'de Me�rutiyet Cad. No: 19 adresindeki TMMOB, MMO 5. Kat Toplant� Salonunda, �o�unlu�un sa�lanamamas� durumunda 16.12.2011 tarihinde ayn� saatte ayn� adreste a�a��daki g�ndemle yap�lacakt�r.

Sayg�lar�mla
Y�netim Kurulu ad�na Ba�kan
Prof. Dr. M. Tuba ONGUN

G�ndem:
1. A��l��, Sayg� Duru�u, �stiklal Mar��
2. Divan Se�imi ve Divan�n Olu�turulmas�
3. T�z�k De�i�ikli�i (Ankara Valili�inin 14.01.2011 tarih ve 510 say�l� yaz�s�yla istenen)
4. Y�netim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunmas� ve G�r���lmesi
5. Y�netim Kurulunun �bras�
6. Denetim (Denetleme) Kurulu Raporunun Okunmas� ve G�r���lmesi
7. Denetim (Denetleme) Kurulu'nun �bras�
8. Yeni D�nem Tahmini B�t�esinin Okunup, Kabul�n�n Oylanmas�
9. Y�netim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek �yelerinin Se�ilmesi
10. Dilek ve Temenniler

Y�K'�n Yapt��� Katsay� De�i�ikli�inin Y�r�tmesi Durduruldu

�stanbul Barosu Ba�kanl���, Y�ksek��retim Genel Kurulunun (Y�K) y�ksek��retime giri�te farkl� katsay� puan� uygulamas�n�n kald�r�lmas�na ili�kin 17 Aral�k 2009 tarihili karar�n�n iptali ve y�r�tmenin durdurulmas� istemiyle Dan��tay'da ikinci kez dava a�m��t�. Dan��tay 8. Dairesi, Y�K'�n karar�n�n y�r�tmesini bir kez daha oy birli�iyle durdurdu.

Sayg�lar�m�zla

Prof.Dr. Necdet �EV�KER
Dernek Y�netim Kurulu ad�na
Ba�kan

 

Y�K'�n Yapt��� Katsay� De�i�ikli�iyle �lgili �ptal Davas� A��ld�

Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i; Y�ksek��retim Kurulu Genel Kurulu'nun 21.07.2009 g�n� ald��� kararla �niversitelere giri� sistemini de�i�tirerek meslek liselerine farkl� katsay� uygulamas�na son veren i�lemin y�r�tmesinin durdurulmas� ve sonu� olarak iptaline y�nelik olarak 21 A�ustos 2009 tarihinde Dan��tay'a dava a�m��t�r.

Sayg�lar�m�zla

Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i
Y�netim Kurulu

 

�niversitemizin ��retim �yesi ilanlar�yla ilgili gazetelerde ��kan haberler

Bu hafta i�inde �e�itli gazeteler ve internet haber sitelerinde �niversitemizin verdi�i ��retim �yesi ilanlar�yla ilgili �ok say�da alehte yay�nlar�n yap�ld��� g�r�lmektedir. Bu konuyla ilgili olarak bas�n�m�zda yer alan haberlerin baz�lar� a�a��da verilmi�tir.

Sayg�lar�m�zla

Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i
Y�netim Kurulu

�e�itli gazete ve internet haber sitelerinde yer alan haberler

Vatan Gazetesinde ��kan Ayd�n Ayayd�n imzal� haber
Cumhuriyet Gazetesinin haberi
Takvim Gazetesinin haberi
Bug�n Gazetesinin haberi
Memurlar.net'te ��kan haber
Ger�ek G�ndem'de ��kan haber
Haber5'de ��kan haber

Derne�imize ula�abilece�iniz adresler:
Forum adresi: " http://www.gaziuniversiteli.org/phpBB3/index.php "
Akademik B�lten adresi: http://www.gaziuniversiteli.org/Akademik/index.html
Web Adresi: http://www.gaziuniversiteli.org/

 

Y�K'�n Yapt��� Katsay� De�i�ikli�iyle �lgili Haberler

Son zamanlarda �e�itli gazeteler, haber dergileri ve internet haber sitelerinde Y�K'�n yapt��� katsay� de�i�ikli�iyle ilgili �ok say�da yaz�n�n kaleme al�nd��� g�r�lmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Say�n Abbas G��l�'n�n Ayd�nl�k Dergisindeki yaz�s� a�a��da verilmi�tir.

Haberin 1. sayfas� ve 2. sayfas�

Sayg�lar�m�zla

Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i
Y�netim Kurulu

 

Dan��tay Y�K'�n Ald��� Tart��mal� �ki Karar� �ptal Etti

Dan��tay 8. Dairesi, Y�K'�n ��retim �yesi yetersiz fak�ltelere ��retim eleman� g�nderilmesine olanak sa�layan, 26 �ubat 2009 tarihli karar�n�n y�r�tmesini durdurdu. T�rk Tabipler Birli�i, Y�K'�n "��retim �yelerinin rotasyona g�nderilmesi" karar�n�n iptali ve y�r�tmesinin durdurulmas� istemiyle Dan��tay'a dava a�m��t�.

Dan��tay 8. Dairesi, Y�K'�n �niversite ��retim elemanlar�n�n kamu kurulu�lar� ve meslek kurulu�lar�n�n y�netim ve denetim kurullar�nda g�rev almalar�n� yasaklayan genelgesi hakk�nda da oybirli�i ile y�r�tmeyi durdurma karar� verdi. S�z konusu y�r�tmenin durdurulmas� talebiyle davay� "E�itim-�� Sendikas�" a�m��t�. Sendika, dava dilek�esinde "��retim elemanlar�n�n kamu kurulu�lar� ve meslek odalar�n�n y�netim ve denetim kurullar�nda g�rev almalar�, anayasayla teminat alt�na al�nan �rg�tlenme �zg�rl���n�n do�al bir sonucudur. Y�K'�n genelgesi anayasaya ayk�r�d�r" demi�ti.

Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i
Y�netim Kurulu

 

Kamuoyuna Duyuru

Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i Y�netim Kurulu olarak; 17 Nisan 2009 tarihli H�rriyet Gazetesinin 15. sayfas�nda "Kamuoyuna Duyuru" yay�nlanm��t�r. Duyuruya yaz�n�n �zeri i�aretlenerek ula��labilir.

Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i
Y�netim Kurulu

 

Ba�kent �niversitesine Ziyaret

Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i Y�netim Kurulu olarak; 16.04.2009 tarihinde Ba�kent �niversitesi Rekt�rl���ne yap�lan ziyarette, Rekt�r Yard�mc�lar� Prof. Dr. Korkut ERSOY ve Prof. Dr. Mustafa KURU'ya, ��lkemize alanlar�nda b�y�k katk�lar sa�lam�� olan de�erli bilim insan� Prof. Dr. Mehmet HABERAL'� ve di�er g�zalt�ndaki de�erli ��retim �yelerini bir an �nce aram�zda g�rme iste�imiz iletilmi� ve kamu vicdan�nda b�y�k yara a�an bu durumun telafisinin bir an �nce ger�ekle�mesini umut etti�imiz vurgulanm��t�r.

Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i
Y�netim Kurulu

 

Geleneksel bahar yeme�i yo�un bir kat�l�mla ger�ekle�ti

Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�imizin 10 Haziran 2009 tarihinde G�lba��'nda ger�ekle�tirdi�i geleneksel bahar yeme�i �yelerimizin yo�un bir kat�l�m�yla ger�ekle�ti. �ok co�kulu ve e�lenceli ge�en bu yemekte de�erli ��retim �yelerimizin memnuniyetlerini dile getirmeleri y�netim kurulu olarak bizleri �ok mutlu etti. S�cak, samimi ve nezih bir atmosferde ger�ekle�en bu yeme�e kat�lan ve bu gecenin ger�ekle�mesinde eme�i ge�en t�m ��retim �yelerimize �ok te�ekk�r ederiz. Yemekten bir foto�raf .

Sayg�lar�m�zla

Prof.Dr. Necdet �EV�KER
Dernek Y�netim Kurulu ad�na
Ba�kan

Derne�imize ula�abilece�iniz adresler:
Forum adresi: " http://www.gaziuniversiteli.org/phpBB3/index.php "
Akademik B�lten adresi: http://www.gaziuniversiteli.org/Akademik/index.html
Web Adresi: http://www.gaziuniversiteli.org/

 

Gazi �niversitesi Mezunlar Derne�ine Ziyaret

Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i Y�netim Kurulu olarak; 04 Haziran 2009 tarihinde Gazi �niversitesi Mezunlar Derne�ine yeni se�ilen Y�netim ve Denetim Kurulu �yelerine bir nezaket ziyaretinde bulunulmu� ve Mezunlar Derne�i Ba�kan� Ferhan �ZKARA'ya �niversitemiz ve ��rencilerimiz ile ilgili olarak yapacaklar� her t�rl� hizmetlerinde ��retim �yeleri Derne�i olarak katk� sa�lamaya haz�r oldu�umuz iletilmi�tir. Ziyaretten bir foto�raf.

Sayg�lar�m�zla

Prof.Dr. Necdet �EV�KER
Dernek Y�netim Kurulu ad�na
Ba�kan

 

Van �niversitesi ��retim Elemanlar� Derne�inden A��k Mektup

Van �niversitesi ��retim Elemanlar� Derne�i ( V�N�DER ) Ba�kan� Prof. Dr. Z�hre �ent�rk'�n Prof.Dr. Ay�e Y�KSEL ad�na yay�nlad��� A��k Mektup ektedir.

Sayg�lar�m�zla

Do�.Dr. G�len ELMAS
Dernek Y�netim Kurulu ad�na
Genel Sekreter

 

TBMM Ba�kan� Say�n K�ksal TOPTAN'� Ziyaret (29 Nisan 2009)

Ankara'daki Baz� �niversitelerin ��retim �yeleri-Elemanlar� Dernekleri ile T�m ��retim Elemanlar� Derne�inin (T�M�D) Ortak Kamuoyu Duyurusu

T�m ��retim Elemanlar� Derne�i ve Ankara'da bulunan �e�itli ��retim �yeleri ve elemanlar� derneklerinin temsilcileri �29 Nisan, 2009� tarihinde, TBMM Ba�kan� Say�n K�ksal Toptan'� ziyaret ederek a�a��da belirtilen konulardaki kayg� ve endi�elerini dile getirmi�lerdir:

Son d�nemde, �niversite ��retim �yeleri ile rekt�rlere y�nelik hukuk ve vicdan d��� uygulamalar, �niversitelerde hem bilimsel �al��ma, hem de e�itim ortam�nda �nemli bir huzursuzluk kayna��na d�n��m��t�r.

Uygulamalar, �ok b�y�k �zverilerle geli�en insan potansiyelini b�nyesinde bar�nd�ran �niversitelerimizde bilim ve e�itim ortam�nda endi�e ile izlenmekte, yabanc�la�maya yol a�makta ve bir hukuk devletinde en �ok g�venilmesi gereken kurumlara duyulan g�veni sarsmaktad�r. Ayr�ca, �Gizli Tan�k�, �Gizli Belge� gibi hukuk d��� kan�tlar da kamu vicdan�n� derinden yaralamaktad�r.

Bunun yan�s�ra, Y�K taraf�ndan her f�rsatta yasalar�n �ng�rd��� uygulamalar�n d���na ��k�lmaya �al���lmas�, �niversitelerdeki rahats�zl�k ve huzursuzluklar� bir ba�ka boyuta ta��maktad�r. �niversitelerin kurumsal kimlikleri ve �zellikleri ile, �zerkliklerinin hi�e say�lmas� ve yine �niversitelerin gelece�ini do�rudan ilgilendiren konularda �yenile�me ad�na� yanl�� kararlar�n al�nmas� da ayr� bir endi�e kayna��d�r.

Bilim ve Teknoloji konular�ndan sorumlu kurumlar�n evrensel ve bilimsel kurallar� hi�e sayan uygulamalar�ndan da s�k�nt� ve kayg� duyulmaktad�r. Son geli�meler bu kurumlara kar�� ciddi g�ven kayb�na yol a�m��t�r.

Oysa, �lkemizin uluslararas� alanda rekabet g�c�n� artt�rmak i�in y�ksek standartta bilimsel ara�t�rma yapmaya ve teknoloji geli�tirmeye acil ihtiyac� vard�r.

Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i
Hacettepe ��retim �yeleri Derne�i (H�DER)
Orta Do�u ��retim Elemanlar� Derne�i
T�m ��retim Elemanlar� Derne�i (T�M�D)

 

T�z�k De�i�ikli�i Yap�ld�

MADDE 5'e ili�kin de�i�iklik:

Eski Hali:

MADDE 5:

Derne�e, Dernekler yasas�n�n h�k�mleri �er�evesinde, Gazi �niversitesinde g�revli T.C. uyruklu yada T�rkiye'de oturma hakk�na sahip yabanc� uyruklu profes�r, do�ent ve yard�mc� do�entler ile ayr�ca y�netim karar� ile doktora veya sanatta yeterlili�i bulunan ��retim g�revlileri, ara�t�rma g�revlileri ve okutmanlar asli �ye olarak kabul edilirler.

Bu nitelikleri kaybeden �yenin �yeli�i kendili�inden sona erer.

Gazi �niversitesi'ne hizmette bulunmu� eski ��retim elemanlar� ile Gazi �niversitesinin kurulu� ve geli�imine y�nelik yard�m ve �al��malarda bulunmu� kimseler y�netim kurulu karar� ile fahri �ye olabilir. Fahri �yeler Derne�in organlar�na se�ilme ve �ye se�me hakk�na sahip de�ildirler; aidat �deme y�k�ml�l�kleri de yoktur.

Derne�in ama�lar�na ayk�r� h�k�m ve davran��larda bulunan ve �niversitenin temel etkinliklerinde akademik ve bilimsel olmayan �l��tlerde davranan �yeler onur kurulu karar� ile ve Genel Kurul onay�yla, ko�ullar� ve yollar� dernekler yasas�nda belirtildi�i �zere, �yelikten ��kart�l�rlar.

Yeni Hali:

MADDE 5:

Derne�e, Dernekler yasas�n�n h�k�mleri �er�evesinde, Gazi �niversitesinde g�revli T.C. uyruklu ya da T�rkiye'de oturma hakk�na sahip yabanc� uyruklu t�m ��retim elemanlar� �ye olarak kabul edilirler.

Gazi �niversitesi'nden emekli olmu� ve/veya ayr�lm�� ��retim elemanlar� kendileri ayr�lmak konusunda irade belirtmedikleri takdirde �yelikleri devam eder.

Derne�in ama�lar�na ayk�r� h�k�m ve davran��larda bulunan ve �niversitenin temel etkinliklerinde akademik ve bilimsel olmayan �l��tlerde davranan �yeler, Genel Kurul onay�yla, ko�ullar� ve yollar� dernekler yasas�nda belirtildi�i �zere, �yelikten ��kart�l�rlar.

MADDE 28'e ili�kin de�i�iklik:

Eski Hali:

MADDE 28:

Dernek y�ll�k �dentisi Genel Kurul'da belirlenir. 1993 y�l� �yelik aidat� 120.000 TL. olarak tespit edilmi�tir. Derne�in di�er gelirleri, yay�n, piyango, balo, e�lence, turistik gezi, temsil, konser, konferans vb. etkinliklerinden sa�lanan gelirler, bankalardaki mevduat faizlerinden veya fonlardan sa�lanan gelirler, derne�in mal varl���ndan elde edilen gelirler ile ba��� ve yard�mlard�r.

Dernek, amac�n� ger�ekle�tirebilmek ve yapaca�� �al��malar� s�rd�rebilmek i�in ta��n�r ve ta��nmaz mallar edinebilir.

Yeni Hali:

MADDE 28

Dernek y�ll�k �dentisi 100 (y�z) TL olarak yeniden belirlenmi�tir. Derne�in di�er gelirleri, yay�n, piyango, balo, e�lence, turistik gezi, temsil, konser, konferans vb. etkinliklerinden sa�lanan gelirler, bankalardaki mevduat faizlerinden veya fonlardan sa�lanan gelirler, Dernek'in mal varl���ndan elde edilen gelirler ile ba��� ve yard�mlard�r. Dernek amac�n� ger�ekle�tirebilmek ve yapaca�� �al��malar� s�rd�rebilmek i�in ta��n�r ve ta��nmaz mallar edinebilir.

 

Olagan Genel Kurul Toplant�s� Duyurusu

Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i'nin 10. Ola�an Genel Kurulu toplant�s� �yelerin geni� kat�l�m�yla 27 Mart 2009 g�n� saat 16:00'da Makine M�hendisleri Odas� Genel Merkezi Me�rutiyet Cad. No. 19 K�z�lay, Ankara adresinde yap�lm��t�r. Genel Kurul toplant�s�nda yeni y�netim ve denetim kurullar� as�l ve yedek �yeleri se�ilmi�tir. Se�ilen y�netim ve denetim Kurulu �yelerinin listesi a�a��daki gibidir.

Y�netim Kurulu As�l �yeleri

Prof. Dr. Necdet �EV�KER T�p Fak�ltesi
Prof. Dr. T�lin OYG�R Di� Hekimli�i Fak�ltesi
Prof. Y�lmaz �ENDURUR    Gazi E�itimFak�ltesi
Prof. Dr. �ule �ZKAN �ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi
Do�. Dr. �hsan �erif KAYMAZ Fen Edebiyat Fak�ltesi
Do�. Dr. G�len Elmas ARSLAN    �ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi
Do�. Dr. Kemal YILDIRIM Teknik E�itim Fak�ltesi

Denetim Kurulu As�l �yeleri

Prof. Dr. Murat �ZDEN         �ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi
Prof. Sevil K��O�LU Mesleki E�itimFak�ltesi
Prof. Dr. Aziz KONUKMAN �ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi

 

Kamuoyuna Duyuru

T�rkiye'de bilime ve Cumhuriyet De�erlerine sald�r� ve y�k�m, s�n�r tan�maz bir evrilmeye yuvarlanm��t�r.

G�n ge�miyor ki, emperyalizme ba�kald�r�n�n co�rafyas� olan bu �lkenin, toplumcu her t�r birikimine yeni bir darbe vurulma �abas� sergilenmesin...

UNESCO 2009 y�l�n�, �Darwin Y�l�� ilan etti...

2009 y�l�, bilimi, inanc�n temelinden ay�ran bir ba� yap�t�n, �T�rlerin K�keni�nin yay�mlan���n�n 150. y�l� ve onun yazar� Darwin'in de 200. ya��na tan�kl�k eden bir tarih olarak insanl�k belle�ine d���yor.

T�rkiye'nin en �nemli bilim kurumlar�ndan birisi olan T�B�TAK'�n, yay�mlad��� pop�ler bilim dergisi �Bilim ve Teknik�, Mart say�s�na �Darwin �zel dosyas�� n�, bu ba�lamda konu k�l�yor.

Dergi edit�r� ve yaz� kurulunun yapt��� haz�rl�k ve �al��malar, �nce bas�l�yor ve sonra Kurum Y�netimince sans�rlenip, yerine ba�ka bir dergi piyasaya s�r�l�yor.

Bilimin ve bilimsel ara�t�rmalar�n yayg�nla�t�r�lmas� ve bunun toplum taraf�ndan da izlenebilir ve benimsenir k�l�nmas�yla g�revli b�ylesi bir Kurumun, y�neticileri eliyle i�ine d���r�ld��� tutum kabul edilemez ve kayg� duyulacak bir fiildir.

Darwin'in �ne s�rd��� ve teorize etti�i �Evrim� kavram�, bug�n bilimsel her alanda, insanl���n �n�n� a��c�, b�y�k at�l�mlara ve geli�melere olanak sa�lamaktad�r. T�rkiye'nin ayd�n sorumlulu�unu ta��yan bilim insanlar�n�n da, ayn� bilimsel �at� alt�nda, d�nya bilimine katk� sa�lama �abalar�n� s�rd�r�rlerken, T�B�TAK ad�n� ta��yan bir kurumdan, bilime ve ayd�nlanmaya b�ylesi bir sald�r�n�n ger�ekle�tirilmesi, bilimin kar��s�nda gericili�in hangi a�amalara vard���n�n en �nemli kan�t� olmu�tur.

D�nyan�n �nde gelen sayg�n bilim dergilerinden birisi olan �Nature� internet haber portal�nda bu konuyu b�t�n d�nyaya duyururken, g�zel �lkemizin i�ine d���r�ld��� bu durum i�e sindirilir ve kabul edilebilir de�ildir.

Bilimin kar��s�na ��kan her t�rl� gericili�e ve �lkenin bir ba�nazl�k ve orta�a� karanl���na tamamen yuvarlanmadan, bu i�in �n�n� alma �abalar�nda, biz akademisyenlere �nemle g�revler d��mektedir.

Bu bilin�le, bilimi ve T�rk bilimcilerini temsil etmeyen T�B�TAK y�neticilerini k�n�yor ve tez elden istifa etmelerini talep ediyoruz.

Prof.Dr. Nurettin ABACIO�LU
Dernek Y�netim Kurulu ad�na
Ba�kan

 

Yeni y�l yemegi geni� bir kat�l�mla ger�ekle�ti

Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�imizin 17 Aral�k 2008 tarihinde Binicilik �htisas Kul�b�nde d�zenlemi� oldu�u yeni y�l yeme�i �yelerimizin b�y�k bir k�sm�n�n yo�un bir �ekilde kat�l�m�yla ger�ekle�ti. S�cak, samimi ve nezih bir atmosferde ger�ekle�en yeme�e kat�lan t�m ��retim �yelerimize, ayr�ca bu gecenin ger�ekle�mesinde eme�i ge�en ba�ta y�netim kurulu �yelerimizle birlikte di�er ��retim �yelerimize �okkk te�ekk�r ederiz.

Prof.Dr. Nurettin ABACIO�LU
Dernek Y�netim Kurulu ad�na
Ba�kan

 

Gazi �niversitesi'nde Neler Oluyor? (Kaynak E�itim �� Sendikas�)

Gazi �niversitesi'nde Neler Oluyor? Cumhurba�kan� taraf�ndan Y�K ba�kanl���na atamas� yap�lan iktidar yanda�� Prof. Yusuf Ziya �ZCAN'dan sonra, y�ce Atat�rk'�n �Hayatta en hakiki m�r�it ilimdir.� diyerek bilimin ayd�nl���n� ve akl� ya�ama egemen k�lma anlay��� yok say�lm��t�r. Yeni atanan bir�ok rekt�rle �niversitelerimiz, bilim yuvas� olmak yerine bir bir medreseye d�n��t�r�lmeye ba�lanm��t�r. Cumhuriyetimizin ayd�nlanma devriminin �����ndan rahats�z olanlar, bilim yuvalar�n� gerici kadrola�man�n oda�� haline getirmi�lerdir. �nce siyasal simge olan t�rban� �niversitelerimizin ba��na bela etmeye �al��m��lard�r. Anayasa Mahkemesi'nden yarg� tokad�n� yiyenler �imdi de yasa d��� uygulamalar ve ak�l almaz bask�larla Atat�rk��, Cumhuriyet�i ayd�n bilim adamlar�n� y�ld�rmaya �al��maktad�rlar. Bu uygulamalar�n en �arp�c� �rnekleri de maalesef ad�n�n ba��nda �gazi� unvan� bulunan Gazi �niversitesi'nde ya�anmaktad�r. Bu hukuk d��� uygulamalar, y�ld�rma ve bask� �rnekleri, Gazi �niversitesi Rekt�rl���'ne atanan Prof. Dr. R�za Ayhan ve kadrolar� taraf�ndan sergilenmektedir. Durumun ne kadar vahim bir noktaya geldi�i �u uygulamalardan kolayca anla��lmaktad�r:
1) Fen Edebiyat Fak�ltesi Dekan� Prof. Dr. Etem Anar 8 A�ustos 2008 g�n� makam odas�nda bir grup ��retim �yesi taraf�ndan tehdit edildikten sonra Rekt�r R�za Ayhan'la g�r��m��, Prof. Ayhan, g�rev s�resi devam etti�i halde istifas�n� istemi�, istifa etmeyince 13 A�ustos 2008'de toplanan �niversite Y�netim kurulunda Rekt�r Prof. Dr. R�za Ayhan'�n tehditkar konu�mas�na hedef olmu�tur.
2) Fen Bilimleri Enstit�s� M�d�rl��� ile T�rk�e ��retim Merkezi (T�MER) M�d�rl�klerine tahsis edilmi� olan makam ara�lar� Rekt�rl�k�e geri al�nm��t�r.
3) M�hendislik Fak�ltesi ��retim �yeleri Prof. Dr. M�jgan �ulfaz ile Yrd. Do�. Dr. Asu �nan'�n haz�rlam�� olduklar� proje, Bilimsel Ara�t�rma Komisyonunda g�r���lmedi�i halde Rekt�rl�k�e reddedilmi�tir.
4)Fen Edebiyat Fak�ltesi Dekan Vekili Prof. G�ne� Tan�r, Rekt�rl���n talimat� do�rultusunda Biyoloji B�l�m Ba�kanl���'na atama yapmad��� i�in hakk�nda soru�turma a��lm��t�r.
5) G�rev s�resi devam etti�i halde, istifa etmesi y�n�nde bask�larla kar��la�an Teknik E�itim Fak�ltesi Dekan� Prof. Dr. Abdullah S�nmez'den Beltek Program�yla ilgili bilgi ve belgeler istenmi�tir. Rekt�rl���n Prof. Dr. S�nmez'le ilgili bir soru�turma haz�rl��� i�inde oldu�u bildirilmi�tir.
6) Fen Bilimleri Enstit�s� M�d�r� Prof. Dr. Nermin Ertan ve E�itim Bilimleri Enstit�s� M�d�r� Prof. Dr. Y�lmaz �endurur hakk�nda, kay�t i�lemleri s�ras�nda Spor Kul�b�ne ba��� al�nmas� nedeniyle soru�turma a��lm��t�r. Soru�turma a��ld���n� bildiren yaz�da, su�un disiplin y�netmeli�i �er�evesinde bir tan�m� yap�lmamaktad�r. Di�er soru�turmalarda oldu�u gibi burada da ama�, ge�mi� y�netim d�neminde atanan ve g�rev s�resi dolmam�� olan y�neticileri istifaya zorlamakt�r.
7) �ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi ��retim �yesi Prof. Dr. Mustafa Alt�nta�'�n Hukuk Fak�ltesinde ders vermesini �ng�ren g�revlendirme, Rekt�r R�za Ayhan'�n bir yaz�s�yla herhangi bir gerek�e g�sterilmeksizin iptal edilmi�tir.
8) End�striyel Sanatlar E�itim Fak�ltesi Ara�t�rma G�revlileri, Remzi Alt�npolat ve �zlem �anl�er'in g�rev s�releri, lisans�st� e�itimleri devam etti�i halde uzat�lmam��t�r.
9) Fen Edebiyat Fak�ltesi'nin yeni kurulan Sosyoloji B�l�m�'ne R�za Ayhan y�netimi g�reve ba�lamadan �nce Yrd. Do�. Kadrosuna atanm�� bulunan Dr. �nal Bilir'in atamas� iptal edilmi�tir. Bu i�lemin de hi�bir yasal dayana�� yoktur.
10)�ok say�da idari personelin g�rev yerleri de�i�tirildi�i gibi bir k�sm�n�n ger�ekle�tirilmi� olan atamalar� iptal edilmi�tir. �rne�in Ayniyat Saymanl��� kadrosuna atanm�� bulunan bir memurun atamas� iptal edilmi�, kendi eski g�rev biriminde �ef kadrosuna atanm��t�r.
E�itim-�� Sendikas�, akl�n ve bilimin, demokratik, laik e�itimin, hukukun �st�nl��� ilkesinin daima savunucusu olmu�tur. Bu ilkeleri savunan, ya�am bi�imi haline getirmi� olan ��retim g�revlilerinin, �niversite y�neticilerimizin ve �al��anlar�m�z�n sonuna kadar yan�nday�z. Onlarla birlikte her t�rl� hukuksal ve demokratik m�cadeleye var�z. Unutulmamal�d�r ki bug�n hukuk tan�mayanlara da bir g�n hukuk gerekli olacakt�r. Ne kadar u�ra�salar da �rma�� tersine d�nd�remeyeceklerdir. ��nk� bilime emek ve g�n�l verenler, Cumhuriyete sahip ��kmak i�in yemin edenler, bu �lke ve ulus i�in y�re�ini ortaya koyanlar buna asla izin vermeyeceklerdir. Y�ksel ADIBELL� Genel Ba�kan "Yap�lan bu a��klamalar �er�evesinde Gazi �niversitesi'ne ve ba�ka be� �niversiteye a�a��daki sorular sorulmu�tur. Gelen yan�tlar yine kamuoyu ve bas�nla payla��lacakt�r." ...

D�k�man� indirmek i�in t�klay�n�z

 

Panel: Kriz ve Sa�l�k

De�erli ��retim �yelerimiz,

Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i, Kriz ve Sa�l�k konulu bir panel d�zenlemektedir. Dernek Y�netim Kurulu Ba�kan� Prof. Dr. Nurettin Abac�o�lu'nun y�netece�i panelin program�n� g�rebilirsiniz. Panelde g�r��mek �zere.

Sayg�lar�m�zla

Do�.Dr. G�l Tekay Baysan
Dernek Y�netim Kurulu ad�na
Genel Sekreter

Tarih : 01 Aral�k 2008 Pazartesi
Saat : 17:00 -19.00
Adres : G.�. Eczac�l�k Fak�ltesi Konferans Salonu

 

�yelerimizin �niversite'deki Son Geli�meleri De�erlendirme Toplant�s�

De�erli ��retim �yelerimiz,

Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i Y�netim Kurulu olarak, �niversite'deki son geli�meleri tart��aca��m�z 19 Kas�m 2008 tarihli toplant�ya kat�lman�z�, sorunlar�n�z� ve g�r��lerinizi di�er �yelerimizle payla�man�z� diliyoruz.

Sayg�lar�m�zla

Do�.Dr. G�l Tekay Baysan
Dernek Y�netim Kurulu ad�na
Genel Sekreter

Tarih : 19 Kas�m 2008 �ar�amba
Saat : 17:00
Adres : Makine M�hendisleri Odas�, Me�rutiyet Caddesi, No: 19, K�z�lay.

 

 

 
Gazi �niversiteli ��retim �yeleri Derne�i
©2008-2009 T�m Haklar� Sakl�d�r.